Consiliul de Administratie al ICMET


Director General Ing. Ion Patru
Telefon: 40351 404888; 40351 404889
FAX: 40351 404890
e-mail: ipatru@icmet.ro
 

Director Stiintific

Presedinte
Consiliu Stiintific

Ing. Ion Patru
Telefon: 40351 404888; 40351 404889
FAX: 40351 404890
e-mail: ipatru@icmet.ro

Director Economic Ec. Elena Stanuica
Telefon: 40351 404888; 40351 404889
FAX: 40351 404890
e-mail:
contabil@icmet.ro

 

Consiliul de Administratie al ICMET Craiova

Ing. Patru Ion
Presedinte
Ec. Popescu Lili Adriana
Membru
Ec. Licu Daniela Gabriela
Membru
Ing. Macau Angelica
Membru
Prof. dr. Adrian Constantin Cernaianu
Membru
Ing. Arabu Alexandru
Membru

Send mail to market@icmet.ro with questions or comments about this web site.
Copyright © National Institute for Research-Development and Testing in Electrical Engineering
ICMET-Craiova