ICMETCRaiova

Cuvant cheie:
   

 

 

...

ANALIZA EFICIENTEI ENERGETICE A UTILIZARII ACTIONARILOR CU TURATIE VARIABILA IN INSTALATIILE INDUSTRIALE

Acronimul: EEATV

 

Rezumatul proiectului:

Proiectul propus are un puternic caracter interdisciplinar. Domeniul de cercetare, stiintific si tehnic, este de foarte mare actualitate pe plan european, cu un spectru foarte larg al aplicatiilor ca si al pietei de desfacere . Metodele de cercetare avute in vedere sunt: teoria, modelarea matematica, simularea cu calculatorul si experimentul pe model functional in laborator si la utilizatori. Activitatile nu se rezuma doar la cercetare industriala ci cuprind si formarea si inovarea la cel mai inalt nivel stiintific si tehnologic.

Cercetarea urmareste dezvoltarea unui sistem integrat (hard - convertizor static de frecventa, automat programabil, motor asincron - si soft de aplicatie performant) de actionare cu turatie variabila cu o larga utilizare in instalatiile industriale prin atingerea unei serii de obiective: studii pentru crearea bazei teoretice necesare privind eficienta energetica in actionarile cu turatie variabila; sistem de achizitie a datelor, sistem de comanda si control a actionarii, metode de modelare matematica si simulare numerica; dezvoltarea unei baze de date privind diferite sisteme de actionare, care sa asigure suportul pentru proiectarea rapida si adaptabila la cerintele oricarei aplicatii solicitate de potentialii utilizatori si pentru activitati de consultanta, la dispozitia partenerilor in proiect ca beneficiari ai rezultatelor cercetarii; dezvoltarea unor modele matematice, scheme numerice si implementarea lor in algoritmi de calcul performanti; dezvoltarea unui pachet de programe dedicate; realizarea unui model functional care prin experimentari la utilizatorii industriali va demonstra atingerea obiectivelor stiintifice propuse in proiect. In acest fel cercetarea contribuie la depasirea frontierei intre cunoasterea stiintifica si tehnica si imbinarea acestora la realizarea de produse noi, performante cerute de dezvoltarea industriei moderne.

Propunerea de proiect vine ca urmare a tendintei de crestere a necesarului de energie corelata in acelasi timp cu cresterea c osturilor energiei, situatie care duce in mod imperios la eforturi sporite de a dezvolta sisteme de actionare care sa lucreze la o putere data cu un randament optim si deci cu un consum minim de energie.

Proiectul propus este adaptat problemelor energetice actuale si se incadreaza perfect in obiectivul general Cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare” si in obiectivul derivat Cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile ale Programul 4 din cadrul PNCDI II.

Proiectul raspunde cerintelor tematicii de cercetare „2.1.3 Cresterea eficientei energetice pe intregul lant energetic, cu accent deosebit pe reducerea pierderilor de energie in cladirile publice si rezidentiale si la consumatorii industriali” a directiei de cercetare „ 2.1 Sisteme si tehnologii energetice durabile; securitatea energetica” din cadrul domeniului prioritar de cercetare „2. Energie” .

 

Scopul urmarit prin propunerea de proiect, de a realiza un sistem integrat (hard si soft) de actionare cu turatie variabila perfect adaptabil multor instalatii industriale, este sustinut pe plan national de Legea nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei, care prevede actiuni ample la toate nivelurile in acest scop. Exista o varietate de solutii ingineresti capabile sa asigure o utilizare eficienta a energiei electrice. Acestea constituie un domeniu actual foarte activ de inovare si dezvoltare.

 

Incadrarea in politica nationala in domeniu

Propunerea de proiect corespunde politicii de stat de promovare de programe concrete la nivel natioanal privind eficienta energetica, de definire si promovare a unei legislatii adecvate si armonizate cu reglementarile adoptate la nivel international.

Reglementari privind eficienta energiei electrice in Romania, cu relevanta pentru prezenta propunere de proiect:

- Legea 199/2000, republicata in 2002, privind utilizarea eficienta a energiei. Scopul legii este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltarii durabile. Aceasta lege instituie obligatii si se stabilesc stimulente pentru producatorii si consumatorii de energie, in vederea utilizarii eficiente a energiei.

- Legea 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii 199/2000

- Legea 13/2007 a energiei electrice

- HG 163/2004 privind strategia nationala in domeniul eficientei energetice si a planului de actionare aferent

- Proiectul de strategie energetica nationala 2007-2020.

 

Documente de referinta pe plan european

Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali, care devine obligatorie pentru Romania din 2008, prevede ca statele membre UE se angajeaza sa realizeze reducerea consumului de energie finala cu cel putin 9% intr-o perioada de noua ani (2008-2016 ) c omparativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru care exista date disponibile (2001-2005).

In acest sens, se vor adopta diverse masuri in domeniul eficientei energetice, intre care si achizitionarea de echipamente pe baza listelor ce contin specificatiile privind eficienta energetica, analiza costului minim, durata ciclului de viata, sau metode comparabile, pentru a asigura rentabilitatea.

Iata de ce, proiectul propus cu scopul sau bine definit de a asigura echipamente electrice de actionare cu o eficienta energetica sporita are o relevanta deosebita si contribuie la dezvoltarea cunostiintelor in domeniul actionarilor cu turatie variabila, venind in intampinarea obiectivelor energetice trasate pe plan national si la nivelul Uniunii Europene.

 

Complexitatea stiintifica si tehnica a proiectului consta in:

-Noutatea aplicatiei si aria larga a domeniilor corelate in proiect - energetic, actionari electrice, sisteme de achizitie, automatizari, hardware, software, baze de date, modelare si simulare - reflectate in activitatile din schema de realizare

- parametrii de performanta impusi pentru realizarea sistemului

- transferul de cunostiinte si dezvoltarea legaturilor prin realizarea parteneriatul corespunzator

- spectrul de obiective propuse.

 

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute:

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu cerintele Programului 4 din cadrul PNCDI II si corespund cu ariile tematice ale Programul Cadru 7 de realizare de sisteme energetice eficiente si nepoluante.

 

Obiective de baza

-Realizarea unui sistem integrat (hard si soft) convertizor static de frecventa - motor asincron - automat programabil (cu soft de aplicatie performant), prevazut cu traductoare specializate, care sa asigure functionarea optima din punct de vedere energetic si al restrictiilor tehnologice a intregului lant cinematic

- proiect convertizor static de frecventa cu comanda numerica ce inglobeaza si functiile de protectie

- elaborare software pentru maximizarea efectelor pozitive si minimizarea efectelor negative ale alimentarii cu frecventa variabila a motorului asincron.

 

Obiective specifice

Activitatile de cercetare industriala, activitatile suport de sustinere si promovare a rezultatelor desfasurate in comun de partenerii la proiect urmaresc o serie de obiective specifice , precum:

- integrarea, cresterea calitatii si a nivelului de performanta al activitatilor de cercetare-dezvoltare desfasurate in cadrul consortiului, a calitatii formarii de personal si a capacitatii inovative a partenerilor implicati referitoare la obiectivele europene in domeniul eficientei energetice

- dezvoltarea parteneriatului de lunga durata intre institutiile participante pe plan regional si national

- dezvoltarea echilibrata a activitatilor si a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, urmarind eliminarea disparitatilor pe plan intern, dintre regiunile de dezvoltare economica

- dezvoltarea suportului de diseminare si exploatare a rezultatelor avand ca obiectiv competivitatea europeana

- cresterea nivelului tehnic si calitativ al produselor realizate in conformitate cu standardele de calitate si mediu la nivel european, modernizate si performante, realizate de agentul economic partener, care este si unitate de cercetare-dezvoltare, in colaborare cu conducatorul de proiect si centrele universitare parte a consortiului

- dezvoltarea bazei de cercetare a partenerilor, care asigura dotarile si componentele de inalt nivel tehnic si tehnologic necesare pentru dezvoltarea, testarea, optimizarea sistemelor de actionare cu turatie variabila.

 

Rezultate, beneficii, diseminare informatii, drepturi de proprietate intelectuala

Estimarea rezultatelor cuantificabile care sustin scopul proiectului:

a) La nivelul cercetarii-dezvoltarii implicate de realizarea proiectului

- specificatie tehnica a sistemelor integrate de actionare cu turatie variabila cu eficienta energetica sporita

- crearea unei baze de date de intrare structurata pe specificul proceselor industriale pretabile la actionari cu turatie variabila

- algoritmi de calcul, comanda si control sistem de actionare cu turatie variabila

- pachet de programe de proiectare prin tehnica modelarii si simularii numerice

- pachet de programe de analiza, comanda si control a sistemelor de actionare cu turatie variabila adaptate la tipul procesului industrial, tipul si parametrii motoarelor actionate si a traductoarelor de semnal folosite

- model functional care sa ateste atingerea parametrilor de performanta impusi

 

b) La nivel economic si din punct de vedere functional prin aplicarea rezultatelor proiectului

- reducerea consumului de energie electrica cu 20-30% prin utilizarea actionarilor cu turatie variabila

- micsorarea duratei de recuperare a investitiilor din economia de energie

- cresterea gradului de automatizare a proceselor tehnologice prin cuplarea facila a convertizoarelor statice de frecventa la automate programabile sau calculatoare de proces

- realizarea unor functii suplimentare de protectie a motoarelor electrice alimentate prin intermediul convertizoarelor

- functionare la factor de putere apropiat de 1, ceea ce reduce pierderile in ansamblul retelei de distributie a energiei electrice

- dinamica de reglare buna cu posibilitatea de obtinere a unor viteze ridicate, reglabile continuu

- eliminarea pornirilor bruste, generatoare de defectiuni ale mecanismelor antrenate si ale bobinajelor motoarelor asincrone

- reducerea uzurii mecanismelor antrenate ca urmare a functionării acestora la viteze mai mici decat viteza nominala

- marirea duratei de viata a motorului prin functionarea acestuia la curenti mai mici decat curentul nominal

- reducerea pierderilor mecanice in motoare datorita functionarii la turatii mai mici decat cea nominala si reducerea pierderilor in fier prin scaderea frecventei; in acest fel creste randamentul motoarelor asincrone.

 

Principalii beneficiari ai rezultatelor propunerii de proiect vor fi fabricantii de convertizoare statice de frecventa (INDAELTRAC SRL Craiova, ELECTROTEHNICA SA Bucuresti, SC ICPE ACTEL SA Bucuresti, SC ICPE SAERP SA Bucuresti), distribuitorii de astfel de produse precum si toti utilizatorii industriali care folosesc in procesul de productie actionari cu turatie variabila.

 

Institutia coordonatoare:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET CRAIOVA

200746 CRAIOVA, ROMANIA b-dul Decebal nr. 118 A

Registrul Comertului: J 16 / 312 / 1999; Cod unic de inregistrare: RO 3871599

Tel.: +40 351404 888; +40 351 404 889 ; Fax: +40 351 404 890; +40 251 415 482

Web: www.icmet.ro

E-mail: market@icmet.ro ; icmet@icmet.ro; testing_services@icmet.ro

 

Componenta consortiului:

ICMET Craiova

UNIVERSITATEA din Craiova

INDAELTRAC SRL Craiova

 

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului):

Description: Description: Description: cid:image005.jpg@01CC0B05.694ABEF0 Centrul National de Management Programe, din 11.10.2010 Unitatea Executiva pentru finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

 

Durata proiectului: 01.10.2008 - 30.11.2011

 

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant:

Coordonatorului de proiect, ICMET Craiova, ii revin spre rezolvare aspectele tehnice si tehnologice corelate aplicatiei, legatura cu posibilii utilizatori, culegerea si analiza datelor de intrare prin efectuarea de masuratori, specificatiile tehnice ale sistemului de actionare cu turatie variabila realizat prin proiect, analiza rezultatelor simularilor si testarilor, coordonarea generala a activitatilor.

Partenerului UNIVERSITATEA din Craiova ii revin spre rezolvare aspectele stiintifice si teoretice in domeniul aplicatiei, elaborarea modelelor matematice si de simulare pe calculator, concepere, elaborare, structurare si realizare baza de date, elaborare pachet de programe aferent sistemului de comanda si control pentru actionarile cu turatie variabila.

Partenerului INDAELTRAC SRL ii revin in mod special activitatile de elaborare documentatie de executie si executie model functional pentru sistemul integrat de actionare cu turatie variabila si beneficiaza de aplicarea rezultatelor cercetarii in fabricarea produselor noi.

 

Bugetul proiectului – defalcat finantare de la bugetul de stat si cofinantare:

Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 798297,16 lei

Valoarea proiectului  (include şi alte surse atrase): 836897,16 lei

 

Datele de contact ale directorului de proiect:

IDT gr. II POPESCU SEBASTIAN, Sef Laborator CD Eficienta Energetica si Calitatea Energiei

E-mail: tn.spopescu@icmet.ro

 
Noutati

Masa rotunda cu tema

“ ANALIZA EFICIENTEI ENERGETICE A UTILIZARII ACTIONARILOR CU TURATIE VARIABILA IN INSTALATIILE INDUSTRIALE” .....

Manifestari stiintifice

Participarea la manifestarea tehnico-stiintifica din domeni ul specific proiectului : THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING - ISEEE 2010, 16-18 September 2010, GALATI, la sesiunea speciala “ Energy efficiency of electric drive systems ”.....

Etape
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 ICMET Craiova
Privacy Policy    |    Terms of Use

 

.